คู่มือผู้ใช้งาน
  Download คู่มิอการใช้งาน
  Download โปรแกรมแจ้งเตือนหนังสือ
คู่มือผู้ดูแลระบบ
  Download คู่มิอการใช้งาน
Download โปรแกรม
  โปรแกรมสำหรับการใช้งาน Scanner
  Internet Explorer Version 8.0 For Windows XP
  Internet Explorer Version 8.0 For Windows Vista
  โปรแกรมสำหรับดูรูปภาพ ที่มีนามสกุล TIF
  Driver Scanner Fujitsu 4220
  Driver Scanner Fujitsu 5220
  Driver Scanner Fujitsu 6130
  Excel Template
  โปรแกรม scan